စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

Domain ႏွင္႔ Hosting ဝယ္ယူျခင္း
မိမိအလို႐ွိေသာ Domain, Hosting အတြက္ Domain, Hosting တန္ဖိုးေငြ အရင္ေပးသြင္းရပါမည္။ ေငြေပးသြင္းၿပီး ၂၄ နာရီမွ ၇၂ နာရီ အတြင္း Domain, Hosting, E Mail Accounts မ်ားကို ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ရ႐ွိေသာ Domain, Hosting, E Mail Accounts မ်ားကို ဖုန္း၊ E Mail မ်ားျဖင့္သာ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ Domain ႏွင္႔ Hosting ၏ သက္တမ္းမွာ ေငြေပးသြင္းသည့္ရက္မွ စတင္ကာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ Multiple Years တန္ဖိုးေပးသြင္းထားပါက ေပးသြင္းထားေသာ ႏွစ္တန္ဖိုးအလိုက္ သက္တမ္းရ႐ွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ဆက္ၾကည့္ရန္

Terms of usage

ACCEPTABLE USE POLICY & TERMS OF SERVICE

The following is the entire acceptable user policy agreement between Webmaster Myanmar or our authority and the personal or corporate account holder. Our general policy is to act as a provider of Internet presence. We reserve the rights to suspend or cancel a customer's access to any or all services provided by Webmaster Myanmar or our authority when we decide that the account has been inappropriately used.

SERVER ABUSE

Any attempt to undermine or cause harm to a server or customer of Webmaster Myanmar is strictly prohibited.

We will strongly react to any use or attempted use of an Internet account or computer without the owner's authorization. Such attempts include "Internet scamming" (tricking other people into releasing their passwords), password theft, security hole scanning, etc.

အေသးစိတ္ဆက္ၾကည့္ရန္

We accept Payment By Also MyanPay