Basic Web Hosting Plan

Basic Web Hosting Plan သည္ သီးသန္႔ Hosting, Cpanel ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ File Size နည္းနည္းျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ Small Website ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား၊ Development ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

 

Account Specification Software / Services
One Free Domain Nucleus
100 MB Disk space Drag n Drop Site Creator
1 GB Bandwidth CGI Center
CPanel 11 (Pro) (Demo) Cpanel Demo User & Password x3demob Wordpress
Domains OS Commerce
  osTicket
1 Sub-domain PerlDesk
Domain Forwarders phpWebSite
E-mail b2evolution
Unlimited CPanel E-mail accounts Or 10 Web Apps Email Account PHP-Nuke
Auto Responders Forum
Mail Forwarders Joomla
Mail Filters Mambo
File Management Other Softwares
Web Based File Manager File Types
Unlimited FTP accounts All file types
Databases Flash, WMV, WMA, Real audio video, FFmpeg
1 MySQL database Price
PhpMyAdmin 33000 Ks/Year

 MyanPay ျဖင့္လည္း Payment ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

No. Of Years

 

Click here to check domain availability.
 

We accept Payment By Also MyanPay